Hierbij worden alle leden van TC Delfzijl uitgenodigd voor de algemene leden vergadering.

Agenda ALV Tennisclub Delfzijl, woensdag 27 februari 2019

Plaats: Kantine TCD                                                  Tijd: 19.30 uur

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 2018

3. Ingekomen stukken/mededelingen

 Toernooi Expert Delfzijl Open

 Besteding opbrengst Club van 50

4. Jaarrekening 2018 (wordt verstrekt in de kantine)*

5. Begroting 2019 (wordt verstrekt in de kantine)*

6. Vaststellen contributie 2019

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuwe kascommissie

9. Jaarverslagen commissies

10. Bestuursleden

 Penningmeester, Klaas Veenhuis, aftredend en herkiesbaar

11. Rondvraag

12. Sluiting

In verband met vertrouwelijkheid van de financiële gegevens worden de cijfers niet gepubliceerd. Voor aanvang van de ledenvergadering liggen de stukken vanaf 19.00 uur ter inzage.